Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

This is the old website of Lekhnath Municipality. The website is not updated anymore. Lekhnath Municipality and Pokhara Sub Metropolitian City has been merged into Pokhara Lekhnath Metropolitan City. For latest content, please visit pokharalekhnathmun.gov.np.

लेखनाथ: सात तालको बगैचा शहर

News & Events

२४ औं  नगरपरिषदका निर्णयहरु 

Post date: Tuesday, January 17, 2017 - 13:00

आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको वार्षिक नगर विकास योजना 

Post date: Tuesday, January 17, 2017 - 11:05

आ.व २०७४/०७५ का लागि लेखनाथ नगरपालिकाको राजस्व दर रेट 

Post date: Tuesday, January 17, 2017 - 11:00

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक भत्ता वितरण सम्वन्धमा सूचना |

Post date: Wednesday, November 30, 2016 - 11:47

 बाल अधिकार दिवस सम्वन्धमा 

Post date: Friday, November 18, 2016 - 10:35

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक परिक्षण कार्यक्रम सम्वन्धमा सूचना |

Post date: Thursday, November 10, 2016 - 12:35

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत ज्यूको सम्पर्क नम्बर परिवर्तन भएको जानकारी गराउदछौ |

सम्पर्क नं. ९८५६००८१११ (9856008111)

Post date: Friday, September 9, 2016 - 11:44

पार्किंग शुल्क असुलीको बोलपत्र आब्हान गरिएको सबन्धमा |

Post date: Monday, August 22, 2016 - 12:01

लेखनाथ नगरपालिका कार्यालयको आ.व २०७२/०७३ को आय व्यय प्रकाशन 

Post date: Wednesday, August 3, 2016 - 13:51

लेखनाथ नगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा प्रगति अनुसूची ८

Post date: Tuesday, July 26, 2016 - 13:47